lördag, april 21

Ny forskarrapport om orkaner motsäger IPCC:s varningar

Hur många gånger har du inte fått höra att orkanen Katrina beror på globala uppvärmningen, att vi kan vänta oss fler och värre orkaner i framtiden samt värre oväder? Detta säger ju IPCC:s modeller och rapporter. Nu har det kommit en rapport som till del vederlägger detta [länk].

Forskarna Gabriel Vecchi - GDFL och Brian Soden - University of Miami har undersökt hur antropogen global uppvärmning kan, åtminstone enligt klimatmodellerna, ändra tropiska Atlantens miljö och därmed statistiken för tropiska cykloner. Debatten pågår om vad den ökade orkanfrekvensen sen 1970 beror på och hur framtiden ser ut.

Vad forskarna gjorde var att ta delresultat från klimatmodellerna och hur det skulle påverka orkanbildningen. Vad de titta på var vertikal vindskjuvning (eng. wind shear - skillnad i vindriktning och/eller hastighet mellan två punkter i atmosfären) och tre andra parametrar. Men det var vindskjuvningen man koncentrerade sig på.

Vad forskarna fann var att att klimatmodellerna från IPCC nästan enhälligt förespådde att det skulle bli en stadig ökning av vertikal vindskjuvning under orkansäsongen som är juni - november för tropiska Atlanten. Men det är allmänt känt att vertikal vindskjuvning förhindrar uppkomsten och intensifiering av orkaner. Det som verkar åt andra hållet är högre temperatur på havsytan som ökar sannolikheten för att orkaner bildas. Men vindskjuvning har befunnits vara en starkare faktor än ökande temperatur på havsytan.

Det finns ytterligare en parameter som spelar roll för orkaner nämligen vertikala temperaturgradienten. (Vertikala temperaturgradienten visar hur temperaturen ändras med höjden, t.ex. -1.1 grader/100 meter, min anm). Klimatmodellerna förespår här att övre och mellantroposfären kommer att uppvärmas snabbare än ytan speciellt över tropiska oceaner. Allt detta leder till en stabilare atmosfär då skillnaderna mellan ytan och högre luftlager minskas. (Alla som flugit vet att det är kallt högt uppe och man ser ofta frost på flygplanet, min anm.)

Vad forskarna fann var IPCC:s klimatmodeller inte visar att orkanfrekvensen eller intensiteten skulle öka eller bli så liten ökning att den inte skulle gå att detektera de nämaste decennierna.

Men vad gäller för den faktiska ökning av orkaner vi sett sen 1970? Har de orsakats av ökade antropogena koldioxidutsläpp? Påstår man det måste man först förkasta resultaten från klimatmodellerna. Orkanfrekvensen sen 1970 har ökat mycket mer än modellerna förespår. Faktum är att verkligheten uppför sig på många sätt rakt emot modellerna.

Forskarna håller nu på att studera hur exakt hur atmosfären uppfört sig de senaste 50 åren, se figurer i länkade artikeln. De fann att vertikala vindskillnaden minskat, vertikala stabiliteten också minskat och detta leder till fler orkaner. Det finns ingen anledning att blanda in antropogen uppvärmning när vi ska förklara den senaste ökningen av orkaner.

SAMMANFATTNING
Att påstå att nuvarande orkanförhållanden till stor del beror på antropogena ändringar i tropiska miljön och att den framtida orkanaktiviteten kommer att öka är rakt i motsats till både IPCC:s klimatmodeller och verkliga observationer.
--------------------------------------------
Min kommentar
Vi har haft de osäkra klimatmodellerna uppe till debatt flera gånger på Moderna Myter. Ingen av IPCC:s klimatmodeller har hittills verifierats och allt fler forskningsresultat kommer fram till resultat som tyder på att de till del är felaktiga. Inte så konstigt då verkligheten är mycket svår, för att säga inte möjlig, att simulera. Man använder samma principer som meteorologerna använder sig av för att förespå vädret några dagar framåt. Vi vet hur det brukar gå. Här gäller det inte dagar utan många år man simulerar framåt i tiden. Resultaten från klimatmodellerna kan inte kallas prognoser utan möjligen svaga hypoteser. Satellitmätning har heller inte funnit att temperaturen i högre luftlager ökat som modellerna förespår. Media och delvis också IPCC fortsätter dock att betrakta resultaten från modellerna som sanningar. Allt detta är en del av det största vetenskapliga bedrägeriet i historien.

IPCC:s modeller förespår en större uppvärmning vid polerna än vid ekvatorn vilket leder till en lägre horisontell temperaturgradient och därmed mindre kraftfulla oväder. Stormarna på våra breddgrader drivs huvudsakligen av temperaturskillnader mellan olika luftmassor. Hur man kan få det till att stormarna ska bli kraftigare hos oss har jag inte fått någon förklaring till.

Andra bloggar om: , intressant.se

8 Comments:

At 21 april, 2007 14:02, Blogger Christoffer said...

det var ju väldigt intresanta påståenden du kommer med.

Med tanke på att jag har läst hela IPCC's raport och inte hittade ngt där som påstod att orkanerna skulle öka (Där står att det inte är OMÖJLIGT att det beror på uppvärmningen men att man idag inte vet.) så skulle det vara trevligt om du gav en källhänvisning till var det påståendet är.

Dessutom så år deras arbete (som man kan hitta här: (http://www.gfdl.noaa.gov/~gav/REPRINTS/VS_07_GWnCIRC.final.pdf)
en del av IPCC's arbete för att just undersöka vad som kommer att hända. Så dina påståenden verkar vara fundamentalt felaktiga.

/C

 
At 21 april, 2007 14:40, Blogger Den siste mohikanen said...

Vi börjar få ganska många belägg för att IPCCs hypotes är fel.

1) Temperaturfördelningen vertikalt stämmer inte med modellernas förutsägelser. För en tydlig visuell bild: http://climatewatcher.blogspot.com/index.html#Errors

2) Temperaturökningarnas fördelning över ytan stämmer dåligt med modellernas förutsägelser

3) Det historiska sambandet mellan koldioxid och temperatur saknar kausalitet och korrelation mellan koldioxid som påverkare och temperaturen som påverkad. Omvänd korrelation finns dock.

4) Förståelsen av hur landyteförändringar kan påverka såväl lokalt, regionalt som globalt klimat har ökat de senaste åren (framför allt processerna avdunstning och nederbörd). Koldioxidutsläpp kan samtidigt inte förklara de klimatförändringar som nu landyteförändringar redan förklarar.

5) Insikten om att det finns en möjlig och trolig mekanism för klimatpåverkan från kosmisk strålning skjuter sönder IPCCs modeller som förutsätter att en sådan möjlighet inte finns.

6) Paleohistoriska studier visar att temperaturskillnaderna var betydligt större tidigare jämfört med de relativt små förändringar vi sett hittintills. Vi började våra temperaturmätningar vid vad som troligen var den lägsta temperaturen på 10000 år.

7) Varningar om accelererande havsnivåhöjningar och fler extrema väderrelaterade katastrofer har visat sig vara kraftigt överdrivna.

8) IPCCs organisation har gång på gång avslöjats som en politisk propagandamiljö. Dess konsensus består av de 21 forskarna som skriver SPM, ingen av de ca 2500 andra som på ett eller annat sätt bidragit till processen tillfrågas om de tycker att slutresultatet motsvarar forskningsläget. Dessa 21 forskare är utsedda i en politisk process.

 
At 21 april, 2007 16:01, Blogger Per Welander said...

christoffer: Nu anger du inte vilken (vilka) rapporter du läst.

Men här är några få utdrag ur IPCC-rapporterna.

WG1 Table SPM-1
Intense tropical cyclone activity increases - Likelihood of future trends based on projections for 21st centure using SRES scenarios = LIKELY

Based on a range of models, it is likely that future torpical cyclones (typhoons and hurricanes) will become more intense......

WGII Table SPM-2.
Intense tropical cyclone activity increases = LIKELY

Anm. IPCC definierar LIKELY som 66 - 90% sannolikhet.

Tolkar du det som att IPCC säger att orkanaktiviteten skulle vara oförändrad eller minska? Eller att IPCC inte säger något? Men har du en annan tolkning så lägg fram den, det är inte alltid helt lätt att tolka IPCC.

Om du läser min text så syftade jag på vad folk fick höra (media), dvs vad medierna skriver om vad IPCC säger. Ytterst få läser IPCC-rapporter.

Så ditt påstående om mina påståenden verkar vara fundamentalt fel :-).

Sen skulle jag vara tacksam om du kunde klippa och klistra in texten du syftar på. Det blir lätt fel annars.

Forskarna (inte jag!) menar ju att IPCC:s egna modeller visar på en framtida lägre eller möjligen oförändrad orkanaktivitet om man granskar delresultat. Men så står det inte i rapporterna.

 
At 21 april, 2007 17:15, Blogger Magnus Andersson said...

Det finns visst även rapporten Increasing destructiveness of
tropical cyclones over the past 30 years
som IPCC under konfrontation med forskare ska ha antagit, där det bl a står "Here I define an index of the potential destructiveness of hurricanes based on the total dissipation of power, integrated over the lifetime of the cyclone, and show that this index has increased markedly since the mid-1970s. This trend is due to both longer storm lifetimes and greater storm intensities."

Den enda kända sambandet mellan klimat och oväder är att de blir fler och kraftigare vid kallare klimat. Detta bör i synnerhet gälla för en uppvärmning p g a växthusgaser, med den utjämnande effekten i en sådan. På GP Debatt skrev "klimatforskare" Lennart Bengtsson att kraftigare oväder var en myt i medierna (men den kommer tydligen även från IPCC).

gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=319660

(Jag mailade f ö meteorolog Per Holmgren om detta och vad han ansåg om propagandan (som jag vet att han även själv spridit) mot bakgrund av att den är falsk, och han svarade, via en annan person, med ett jaha samt ett väldigt långt uppradande av orsaker till att ovädren kommer att bli flera och värre... Man bara häpnar...

 
At 21 april, 2007 17:35, Blogger Magnus Andersson said...

den siste mohikanen: Eftersom du skriver om hur IPCC:s bevis för att CO2 ändrar klimatet inte håller, så kan jag fortsätta lite offtopic på det med att skänka en tanke att det med tanke på den nu tydliga effekten från kosmisk solfläckar och strålning kan vara intressant att fundera på den möjliga storleken av CO2:s *mindre inverkan*. Såg att Lindzén ansåg att den kan vara 1,1 grader (efter att han ansatts rätt hårt för att ha förnekat effekten). Vidare har Nir Shaviv, som räknat på solsystemets plats i galaxen under årmiljoner och -miljarder tydligen uppskattat att en fördubbling av CO2 ger 0,75 graders uppvärming (Singer/Avery, s 197). Detta är en skattning (kanske av gissningskaraktär) som bl a gjorts på basis av att istider under låg solaktivitet inte blev riktigt så kall när jorden hade sådär 10 ggr dagens CO2-halt som när CO2-halten var lägre. Har dock inte sett detaljerna för de resonemangen.

Själv kan jag tänka mig en temperaturhöning motsvarande den direkta växthuseffekt som koldioxiden ger (där man ibland hägre innehåll av vattenånga i atmosfären ger en motsvarande temperaturhöjning, som t ex under El Nino). Det är nog denna direkta effekt som är Lindzéns cirka en grad, men det är alltså knappast något som driver klimatet -- t ex via positiva återkopplingar styr det, såsom IPCC hävdar -- utan en faktor som bara ger en liten förändring/ett visst "offset" ("offset", om man nu ska se det som att det finns en "normal nollnivå", vilket man nog iofs inte ska).

 
At 21 april, 2007 20:58, Blogger Den siste mohikanen said...

Magnus,

det är intressant att studera hur koldioxid kan påverka direkt. Lindzen anger 1°C +/- 0,5°C som direkt påverkan. Andra menar att påverkan blir avsevärt mindre med argumentationer kring mättnaden för strålningsspektrumet, framför allt kring 15um bandet. Jag har inte sett någon hävda högre värden än Lindzen.

Själv föredrar jag att jämföra med vad vi hittills sett som respons eftersom detta tar med alla faktorer, kända och okända. Eftersom antropogena bidrag av växthusgaser nu motsvarar 70-75% av en dubbling av koldioxiden kan vi anta att en ytterligare dubbling ger ungefär samma bidrag som hittills (+ max 50%), om vi också tar med i beräkningen att aktuell värmestrålningsobalans är nära noll. Temperaturökningen sedan efterkrigsboomen har varit i storleksordningen 0,3-0,5°C om man skall tro marktermometrarna och ännu mindre om man skall tro väderballonger och satelliter. Det här resonemanget ger att trolig påverkan ligger i storleksordningen drygt en halv grad celsius och maximal påverkan ligger på drygt en grad celsius.

Det sannolika gensvaret från en dubbling av koldioxiden är avsevärt mindre än dess direkta effekt. Eftersom huvuddelen (ca 75%) av värmeflödet från jordytan sker med avdunstning och konvektion, förväntar jag mig att dessa processer kompenserar en del av den direkta effekten. Framför allt avdunstningen stiger ju mycket snabbt med stigande ytvattentemperatur. Det här resonemanget stämmer ju än så länge in på observationerna.

I min sammanräkning av falsifieringar av IPCCs omhuldade teori glömde jag den mest uppenbara: samtliga presenterade modeller har överskattat uppvärmningen jämfört med faktiskt utfall. Även deras mest modesta scenario har förutspått högre temperaturer än marktermometrarna registrerat, för att inte tala om satelliterna.

 
At 22 april, 2007 01:26, Anonymous Anonym said...

IPCC är ett FN organ som har politiska syften. Uppvärmningshysterin är politiskt drivet, inte vetenskapligt. Det är lustigt och oroande på samma gång att så många komentarer i bloggen hänvisar till rapporter från IPCC.

 
At 22 april, 2007 20:53, Blogger Den siste mohikanen said...

Re anonym,

problemet är att IPCC både är en vetenskaplig konferens av relativt god kvalitet OCH en politisk propagandaorganisation med samma namn. Det finns många goda rapporter från IPCC, debaclet med Manns förfalskade hockeykurva är inte typisk. Att den däremot lyftes fram hårt av propagandadelen är väldigt typiskt. Vi får tyvärr leva med att de olika delarna har samma namn, på samma sätt som vi får leva med det ovetenskapliga namnet "växthusgaser".

 

Skicka en kommentar

<< Home