fredag, april 6

Ännu en IPCC kritiker

I den förra rapporten från FN:s klimatpanel manipulerades data i den s.k. hockeyklubban av Mann. I 2007 års rapport har den tagits bort. Men i denna artikel ska vi påvisa att det finns forskare som anser att IPCC fortsätter att använda sig av manipulerade data även i 2007 års rapport. Endast den politiska rapporten har släppts, den ännu hemliga vetenskapliga håller nu på att anpassas till den politiska.

Professor Zbigniew Jaworowski är expert på att hämta data från iskärnor. Stora delar av IPCC:s arbete bygger just på dessa data. I sin artikel "CO2: The Greatist Scientific Scandal of our Time" beskriver Jaworowski hur IPCC manipulerar data just från iskärnor. Joworowski finner att när temperaturen ökar så ökar koldioxidhalten (CO2) fast med en eftersläpning. Havets förmåga att innehålla koldioxid minskar med ökande temperatur och vice versa. Alltså när temperaturen ökar så frigörs koldioxid från haven in i atmosfären.

Under tiden 1880 - 1940 ökade globala temperaturen med 0.5 grader. Under denna period visade direkta mätningar att CO2 ökade från 290 till 440 ppm. Detta är 60 ppm högre än vad som uppmäts idag! Sen mellan 1949 och 1970 minskade globala temperaturen med 0.3 grader och CO2 sjönk till 330 ppm. Människan utsläpp av CO2 har ökat med 30 ggr sen 1880. Ändå är CO2-halten inte högra än åren kring 1940. Referens Beck, E.-G., 2007. "180 Years of CO2 gas analysis by chemical methods" Energy & Environment, pp. 1-17.

Hur manipulerar då IPCC sina data? Jo, iskärnorna visade att CO2-halten 1890 var 328 ppm och inte 290 ppm som skulle "bevisa" globala uppvärmningen. Direkta mätningar visade att CO2-halten 83 år senare, 1973, också var 328 ppm. Alltså den förindustriella nivån av CO2 var den samma som på andra halvan av 1900-talet. Lösningen på "problemet" var att man gjorde ett godtyckligt antagande: Åldern på gasen från iskärnorna antogs vara exakt 83 år yngre än isen den låg i. Inga vetenskapliga grunder för detta fanns utan det var ett antagande i konflikt med fakta. Resultatet blev nu att de "korrigerade" isdata flyttade kurvan åt höger och allt ser bra ut enligt IPCC:s rapport, se figur 2a och 2b i Jaworoskis artikel. Dessa manipulerade data visades i IPCC:s politiska rapport 2007 - figur 1 [länk]. Vad IPCC gjorde var att ta manipulerade data och samtidigt ignorera alla direkta mätningar med kemiska metoder som har en noggrannhet av +-3%. Dessa direkta mätningar finns publicerade i 175 olika tekniska rapporter, de har analyserats av Ernst-Georg Beck. Anledningen till att de ignorerades var att de inte passade in i hyptesen om antropogen klimatuppvärmning.

De direkta mätningarna visar att det inte är sant att den förindustriella nåvån på CO2 var 25% lägre än idag samt att de antropogena utsläppen av CO2 har orsakat temperaturhöjningen till idag. Under 1812 - 1961 var det tre perioder då CO2-halten var högre än idag. 1820 var den 440 ppm, 1855 390 ppm och 1940 440 ppm. Mätningarna visade också att CO2-halten följde temperaturen och inte föregick den. Tillsammans visade mätningarna att att hypotesen om antropogen uppvärning inte var sann. "I regard this as perhaps the greatist scientific scandal of our time" säger professor Jaworowski.

I sin artikel tas också upp vilka personer som ingår i IPCC. Maurice Strong är en av de ansvariga för Kyotoprotokollet och var senior advisor till Kofi Annan. Citat från Strong: "vi kan komma till en punkt där enda sättet att rädda världen är att industriella civilisationen kollapsar". Strong har ett förflutet från New Age rörelsen.
-------------------------------------
IPCC väljer ut data som ska bevisa antropogen uppvärmning, vissa forskare manipulerar dessa då de inte passar (jämför hockeyklubban av Mann) samt IPCC ignorerar de data och rapporter som inte stämmer med deras politiska agenda. Tror du att Kyotoprotokollet och byta till lågenergilampor ska rädda jorden är du lurad. Vi kommer inte att kunna påverka klimatet, det blir ibland varmare och ibland kallare vad vi än gör.

Det finns också anledning att vara skeptisk även till Jaworowski och hans artikel. Vad beträffar CO2-halten har alarmister och skeptiker varit tämligen överens om data åtminstone sen 1800-talet.

Alla Jaworowskis åsikter är inte mina och jag kommer inte att gå i försvar för hans artikel. Men att han ifrågasätter "sanningen" om CO2-nivåerna och iskärnorna är värd att uppmärksammas. Sen vill jag ha mer vetenskapligt stöd från andra håll innan jag fullt tror på honom.

UPPDATERING: Här är ännu en artikel som går i samma banor från Tom Segalstad - University of Oslo, se här. Har bara skummat den snabbt men slutsatserna är att koldioxidhalten följer temperaturen. I direkt motsats till vad IPCC säger alltså.

2 Comments:

At 09 april, 2007 20:48, Anonymous Anonym said...

Jag delar Pers tvekan inför denne Zbigniews slutsatser. Jag tycker det är konstigt att CO2-kurvorna kunde visa en så stor rörlighet innan de moderna mätmetoderna kom in. Den kurva vi blir presenterade för nu visar en jämnt stigande trend och har en helt annan karaktär.
Jag började jobba med instrumentering i början på 70-talet och fick då lära mig hantera en s.k. Orsat-apparat. Den innehöll ett par flaskor med gasabsorberande vätska, lite kranar och så en yttre flaska som man höjde och sänkte för att tvinga ett gasprov att passera genom vätskorna. Först lät man den ena vätskan absorbera CO2 och läste av på en U-rörsskala. Sedan lät man provet passera några gånger genom den andra vätskan som absorberade O2.
Senare har vi haft analysatorer för O2 (syre) som fungerat genom paramagnetisk metod, men de är flödeskänsliga och kan störas av CO2 och ge felvisning. De senaste modellerna fungerar på samma sätt som Orsatapparaterna med en absorberande vätska och de är varken flödeskänsliga eller störs av andra gaskomponenter, de är snabbare också men tappar i snabbhet när de börjar bli mättade efter fyra år ca.
CO-analys jobbar alltid med IR-spektrometri, NO kan ha antingen IR eller UV spektra att jobba med men båda störs av andra överlappande gaskomponenter.
Jag är ingen expert på teorin, jag bara servar apparaterna och har snappat upp en del under åren. Men det är kul att läsa om de gamla mätmetoderna som jag också provat på.

Inge

 
At 13 september, 2008 21:22, Anonymous Anonym said...

Läste nyss Becks uppsats och fann den mycket anmärkningsvärd. Jag ser inga skäl att ifrågasätta korrektheten i de data som Beck analyserat, men Becks slutsatser lämnar åtskilligt ytterligare att önska. Beck visar på förändringar av CO2 i storleksordning uppemot 70 ppm vilket är mer kol än av som årligen omsätts i fotosyntesen på land (brutto)! Inom det globala kolkretslopp helt saknas enkelt utrymme för så stor förändringar som Beck påstår sig ha observerat.

Förklaringen ligger i det tveksamma att observationer från 2m över markytan extrapolerats till att representera hela atmosfären. Visserligen påpekar Beck att många mätserier samvarierar vilket säkert också är korrekt, men problemet är att mätningarna befinner sig mitt inne i den biologiska smeten där kol ständigt omsätts. CO2-halten i mätpunkterna påverkas därför i stor utsträckning av väder och klimat.

 

Skicka en kommentar

<< Home